པར་རིས། གཙོ་ངོས།གཙོ་ངོས།པར་རིས།ཡུལ་ལྗོངས།

ཡུལ་ལྗོངས་གི་རྣམ་པར།

 

 

 

       ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོ།

 

 

                    བླ་རི་གངས་དཀར་ཏི་སེ།

 

 

                     ཉི་ཁྲི་སྐུ་ཤུག

 

 

 

                    ཐུགས་སྤྲུལ་བོན་རི་ཆེན་པོ།

 

 

 ཀླུ་ནང་གནས་མཆོག་ལྷ་རི་གཡུང་དྲུང་གསང་བ་རྩལ།

 

 

               གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོ།

 

 

                 བྱང་གི་གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོ།

 

 

              ཁྱུང་པོ་རི་བོ་རྩེ་དྲུག

 

 

        བྲག་གསུམ་མཚོ།